Genel Tanıtım

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıkları kadın ve erkeklerde gelişen tüm ölümlerin içerisinde en sık sebebi oluşturan hastalıklar grubudur.

20. Yüzyıldan başlayarak yaşanan teknik gelişmelerin yarattığı toplumsal ve çevresel değişimler insan ömrünün uzaması ile birlikte dejeneratif hastalıkların görülme sıklığının artmasını da beraberinde getirmiştir.

Bu hastalıkların başında bulunan kalp damar hastalıkları ise uzun süren latent bir dönem sonrası erişkin-orta yaştan başlayarak nüfusta görülen morbidite ve mortalite yükünün büyük bir bölümünün sebebini oluşturur.

Bir kısmı doğuştan sonra hemen klinik bulgu veren ve genelde altta yatan belirgin bir genetik anomali ile birlikte olan hastalar hariç tutulursa çoğunluğu oluşturan kalp damar hastalarında sigara/yoğun alkol kullanımı/hareketsiz yaşam/vücut ağırlığında anormal düzeylerde artış/çevresel fiziksel ve psikolojik stres oluşturan bir çok risk faktörü bulunur.

Doğası gereği ,söz konusu faktörlerin de etkisiyle, uzun bir süre sonra klinik açıdan aşikar hale gelen bu hastalıklardan korunmak temel yaklaşımı teşkil eder. Bunun için erken tanı amaçlı olarak özellikle risk faktörlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişilerin düzenli takip ile risk modifikasyonu yapılarak hastalığın gelişmesinin önlenmesi ya da hastalığın klinik olarak geliştiği tespit edilen olgularda medikal ve/veya girişimsel yöntemlerle morbidite ile mortalitenin azaltılması hedeflenir.

Kalp ve damar hastalıkların sebep olduğu morbidite ve mortaliteden primer ve sekonder korunma amaçlı olarak hastanemiz kardiyoloji bölümünde sunulan hizmetler:

1-Ekg (Elektrokardiografi)

Kalbin elektriksel aktivitesinin EKG kağıdına çizilen grafiği ve kardiyolojinin en sık kullanılan tanı yöntemlerinden biri olan EKG, akut olarak gelişen kalp damar hastalıklarında (koroner spazm/aterotromboz ya da koroner disseksyon gibi) tanıyı kesinleştirmek ve tedaviyi yönlendirmek için kullanılan yegane araçlardan biridir.

Bunun yanı sıra kronik kalp ve damar hastalıklarından arteryel hipertansiyon, pulmoner hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, kalp ritim bozuklukları ya da kalp zarı/kalp kası enflamasyonu gibi akut gelişen ve kronikleşebilen hastalıklarla ile ilgili yaygın EKG değişiklikleri yine tanı, tedavi ve takipte kullanılan bilgiler sağlamaktadır

2-Eforlu EKG (Treadmill ) Testi

Efor kapasitesinin tespit edilmesinin yanı sıra kalp hızı, kan basıncı ve özellikle EKG kaydında olası patolojik değişiklerinin ortaya çıkarılması yoluyla özellikle tıkayıcı kalp damar hastalığı riski yüksek olan olgularda faydalı bilgiler sağlayan bir tanı yöntemidir.

Efor testi için kontrendikasyonu olmayan olgularda, sağlık personelinin gözetiminde yapılan bu testin sonucu kişinin takibi ve/veya tedavisi ile ilgili konservatif, medikal ya da girişimsel yöntemlerinden hangisinin daha faydalı olacağı konusunda karar vermede klinisyene yol göstermektedir

3-Transtorasik İki Boyutlu Ekokardiografi

Göğüs kafesi üzerinden kalbe yönlendirilen ultrasound ışınlarının yansıması ile gerçek zamanlı olarak kalbin hareketli iki boyutlu yapısının ortaya konmasına yarayan tte (transtorasik ekokardiyografi) tetkiki kardiyolojinin temel görüntüleme yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Doğuştan kalp hastalıkları dahil erişkinlerde kalp duvarlarının/kalp odacıklarının/kalp kapaklarının ve kalbin büyük damarları ile ilgili yapısal patolojileri dışında bir çok kardiyak işlevinin tespitinin kısa sürede yatak başında yapılmasına olanak sağlayan ekokardiyografi kardiyolojide adeta sihirli bir göz konumundadır.

Yatak başında yapılıyor olması, herhangi bir iyonizan radyasyon vb yan tesiri olmadan gebelerde/çocuklarda ya da vücuduna cihaz implante edilmiş hastalarda güvenle kullanılması ile ekokardiyografi tanı ve tedavide en çok kullanılan tetkiklerin başında bulunur.

4-Ambulatuar kan basıncı ya da kalp ritim takibi (tansiyon ya da ritim holter)

Gereğinde daha uzun süreli takiplerde kullanılmasına olanak sağlayan ambulatuar kan basıncı ve kalp ritim takibi cihazları (tansiyon ya da ritim holter cihazları) genelde standart olarak 24 saatlik zaman dilimlerinde kan basıncı ve kalp ritmi takiplerinde kullanılarak aşikar ya da sürekli olmayan dolayısıyla klinik tespitinde sıkıntılar yaşanabilen bir çok kan basıncı ya da ritim bozukluğunun tanısında çok faydalı olabilen kardiyolojik bir tetkiktir.

Hipertansif olgularının azımsanmayacak düzeyde bir bölümünü oluşturan beyaz önlük hipertansiyonu, anksiyete ile tetiklenen ya da sadece gece artış gösteren tansiyon değerlerinde yükselme gibi labil hipertansiyonun (prehipertansif dönem) ortaya çıkarılmasında tansiyon holteri tetkikinin kullanılmasında olduğu gibi tekrarlayan çarpıntı/ baş dönmeleri/bilinç kaybı/geçici ya da kalıcı inme geçiren hastalarda subklinik bir çok aritminin ortaya çıkarılmasında ve tedavinin yönlendirilmesinde ritim holter tetkikinin yapılmasının çok büyük değeri vardır

Doktorlar